Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door DEJITARU BV alsmede op alle aanbiedingen en leveringen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere voorwaarden (ook deze van de opdrachtgever). De toepassing van huidige voorwaarden vormt de beslissende voorwaarde voor het tot stand komen van het akkoord van DEJITARU BV. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door DEJITARU BV ondertekende geschreven overeenkomst. Geen enkele verbintenis door vertegenwoordigers van DEJITARU BV of door personen in naam van DEJITARU BV optredend, aangegaan is geldig zonder schriftelijke bevestiging van de directie van DEJITARU BV. Mochten een of meerdere clausules of een deel van de clausules niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen.

Artikel 2: Prijzen en tarieven
Het budget weergegeven in projecten, plannen of offertes is gebaseerd op de alsdan geldende waarden van lonen edm en zijn slechts bindend voor de prestaties en leveringen erin omschreven en voor een periode van zestig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. Budgetten of prijsoffertes voor projecten worden louter als estimatie of richtlijn gegeven. Indien hiervan expliciet wordt afgeweken en vaste prijzen expliciet vermeld zijn door DEJITARU BV, dan gelden deze enkel voor standaardprestaties of -werken zonder bijzondere moeilijkheden of risicofactoren.

Artikel 3: Uitvoering van opdracht
De opdrachtgever verbindt er zich toe om met het oog op de uitvoering van de diensten besteld bij DEJITARU BV alle gegevens ter beschikking te stellen van DEJITARU BV die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn teneinde DEJITARU BV in de mogelijkheid te stellen om de opdracht uit te voeren in functie van de specifieke behoeften en wensen van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt er zich toe om de uitvoering van de opdracht exclusief toe te vertrouwen aan DEJITARU BV, die alle nodige professionele zorgen zal besteden aan de te leveren diensten en prestaties en de opdracht zal uitvoeren volgens de regels van de kunst. De opdrachtgever erkent expliciet het recht in hoofde van DEJITARU BV om zich voor de uitvoering van deze overeenkomst te laten bijstaan door haar aangestelden en/of onderaannemers. Indien DEJITARU BV bij de uitvoering van haar opdracht specifieke data, gegevens of inhouden dient te verwerken, is de opdrachtgever gehouden dit op het afgesproken tijdstip en op het afgesproken leveringsadres aan te leveren. De inhouden in digitale vorm worden geleverd op de afgesproken dragers en in het afgesproken formaat. DEJITARU BV draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging tijdens het behandelen van de door de opdrachtgever verstrekte data, gegevens of inhouden noch voor claims of aanspraken van derden wegens schending van hun contractuele of intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever zal DEJITARU BV hiervoor vrijwaren. Ook waar DEJITARU BV gebruiksrechten toestaat op haar auteursrechtelijk beschermde werken en/of software of nog, bepaalde specifiek voor de Opdrachtgever en gecreëerde marktstudies, teksten, methodologie of adviezen, behoudt zij zich het recht voor om haar know-how en ervaring te hergebruiken voor soortgelijke opdrachten.

Artikel 4: Leverings- en uitvoeringstermijn
De (op)leverings- of uitvoeringstermijn vermeld in de offerte en/of op enig ander document wordt slechts ten titel van inlichting gegeven, zonder enige verbintenis en zonder een wezenlijke voorwaarde van het contract uit te maken. Tenzij andersluidende geschreven overeenkomst geeft het niet-naleven van de opgegeven termijnen de opdrachtgever niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, de goederen of de werken te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Aanvaarding en (op)levering
De bestelde goederen worden geleverd en aanvaard of geacht dit te zijn op het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de opdrachtgever en/of van ingebruikneming. De diensten of werken van DEJITARU BV worden geacht aanvaard te worden op het ogenblik van de beëindiging en oplevering ervan.

Artikel 6: Annulatie – verbreking
Annulatie van de bestelling zal als contractbreuk worden beschouwd. In dit geval zal DEJITARU BV gerechtigd zijn op integrale vergoeding van reeds gemaakte kosten en van gederfde winst. Deze integrale vergoeding zal steeds, onverminderd het recht van DEJITARU BV om meerdere schade te eisen en er vergoeding voor te eisen, minimaal 30% van de overeengekomen prijs zijn in geval van annulatie of verbreking binnen de twee weken na bestelling en minimaal 50% van de overeengekomen prijs in geval van annulatie of verbreking later dan 2 weken na bestelling; onverminderd het recht van COHERENCE om meerdere schade te bewijzen en er vergoeding voor te eisen (in het bijzonder voor alle voor de opdrachtgever reeds geleverde prestaties en alle reeds gemaakte kosten). DEJITARU BV behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen, ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke ingrijpende wijziging aan de juridische toestand van zijn opdrachtgever.

Artikel 7: Overmacht
De gevallen van overmacht, onafgezien of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van DEJITARU BV t.o.v. dit contract uit en ontslaan DEJITARU BV van elke aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van DEJITARU BV oorlogen en gelijkaardige situaties, beslissingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, brand, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van

de wil van DEJITARU BV waardoor de aanlevering en/of de uitvoering van de goederen/werken onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 8: Klachtenprocedure
Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven of via email binnen de acht dagen na de factuurdatum. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of werken, of niet-conforme levering nog worden geformuleerd na de dag van aanvaarding, zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden en moet elke andere klacht om geldig te zijn gemotiveerd zijn, een gedetailleerde omschrijving bevatten en bij aangetekende brief of per email geschieden binnen de 72 uur, volgend op de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van DEJITARU BV zou kunnen betrokken zijn.

Artikel 9: Waarborg en aansprakelijkheid
Tenzij expliciet anders overeengekomen zijn de verbintenissen van DEJITARU BV aangegaan in het kader van overeenkomsten en opdrachten steeds beperkt tot middelenverbintenissen. In geval de geleverde diensten niet overeenstemt met hetgeen waartoe DEJITARU BV zich toe verbonden heeft in de bestelbon of de overeenkomst met de opdrachtgever of nog in geval van ontbrekende werken of diensten of gegronde weigering van de (op)levering is DEJITARU BV in geen geval tot meer gehouden dan het vervangen, aanvullen, aanpassen of afwerken van de werken of diensten. De aansprakelijkheid van DEJITARU BV in hoofdsom, interest en kosten, is steeds beperkt tot de prijs van de opdracht. De aansprakelijkheid van DEJITARU BV in hoofdsom, interest en kosten, is steeds beperkt tot de prijs van de bestelling. Wanneer de overeengekomen prijs evenwel hoger ligt dan het bedrag waarvoor de BA-polis van DEJITARU BV dekking verleent, zal de aansprakelijkheid van DEJITARU BV evenwel beperkt blijven tot dit laatste bedrag. In geen geval kan DEJITARU BV gehouden zijn tot indirecte schade, gevolgsschade, schade aan derden, schade wegens bedrijfsstagnatie of gemiste besparingen.

Artikel 10: Risico en eigendomsvoorbehoud
Het risico in verband met de goederen en de werken gaat over op de opdrachtgever op het ogenblik van de afgifte doch de eigendom gaat slechts over op het ogenblik van de volledige betaling. Tot op dat ogenblik kan DEJITARU BV er vrij over beschikken. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor zover de goederen zich in natura bij de opdrachtgever bevinden en nog niet onroerend geworden zijn door incorporatie. Op straffe van verval wordt de rechtsvordering ingesteld voor de sluiting van het proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden
De facturen van DEJITARU BV zijn betaalbaar op de vennootschapszetel van DEJITARU BV of door overschrijving op haar bankrekening BIC KREDBEBB IBAN BE 57 73306605 7535 binnen de 15 dagen na factuurdatum. De kosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Facturen die niet op de vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de hoofdsom, met een minimum van 100 EUR evenals een intrest vanaf de vervaldatum van de factuur, en dit aan 1 % per maand. De opdrachtgever blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van DEJITARU BV, ook indien DEJITARU BV aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk van rechtswege opeisbaar en geeft DEJITARU BV bovendien het recht om alle lopende bestellingen en opdrachten op te schorten. De betalingen worden steeds aangewend om eerst de oudste openstaande schulden met inbegrip van de vervallen interesten te vereffenen.

Artikel 12: Confidentialiteit – referentie
DEJITARU BV verbindt er zich toe om alle als vertrouwelijk aangeduide informatie die zij onder welke vorm ook zal verwerven naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te houden en niet te verspreiden, te publiceren, te overhandigen of ter beschikking te stellen aan derden in enige vorm, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de opdrachtgever met dien verstande evenwel dat DEJITARU BV gerechtigd is vertrouwelijke informatie mede te delen aan werknemers, aangestelden, en/of zelfstandige medewerkers of onderaannemers in zoverre dat noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Worden evenwel niet als vertrouwelijk beschouwd alle informatie die onafhankelijk verkregen werd door of ontwikkeld is door DEJITARU BV zonder dat daarbij gebruik is gemaakt van vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever of informatie die reeds in het publiek domein is op het ogenblik dat DEJITARU BV de informatie van de opdrachtgever krijgt of nog, die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door DEJITARU BV. In dat geval verwittigt DEJITARU BV de opdrachtgever onmiddellijk zodra zij op de hoogte is van een gerechtelijk bevel om die gegevens kenbaar te maken. De Opdrachtgever geeft aan DEJITARU BV evenwel uitdrukkelijk de toestemming om met het oog op referentie van het project in marketing & communicatie van DEJITARU BV zowel intern als ten aanzien van derden te verwijzen naar het feit de diensten van DEJITARU BV gekozen werden door de Opdrachtgever en naar de aard van de geleverde diensten en, desgevallend, een omschrijving van het project zonder daarbij evenwel ooit vertrouwelijke gegevens van de Opdrachtgever of het project mee te delen; de gebruikelijke vennootschaps-, handels- en/of merknaam van de Opdrachtgever en het logo en/of beeldmerk van de Opdrachtgever als referentie te vermelden voor louter promotionele of public relations-

doeleinden. Dergelijke toegelaten referentie kan onder meer gebeuren op de website van DEJITARU BV onder diverse domeinnamen en in de nieuwsbrieven, portfolio’s in digitale of gedrukte vorm, presentaties van DEJITARU BV (zelfs bij publiciteit door DEJITARU BV op sociale media) en dit wereldwijd en ongeacht het aantal exemplaren, pagina’s of vermeldingen en onbeperkt in tijd.

Artikel 13: Niet-afwerving
Tenzij mits andersluidend akkoord van DEJITARU BV zal de opdrachtgever zich, zowel tijdens de duur van de overeenkomst met DEJITARU BV als gedurende de 24 maanden na beëindiging ervan, ervan onthouden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zichzelf of voor derden, werknemers en/of aangestelden van DEJITARU BV en/of, aan de opdrachtgever door DEJITARU BV kenbaar gemaakte onderaannemers en/of zelfstandige medewerkers van DEJITARU BV, te benaderen of te laten benaderen met het oog op de indienstneming ervan, aan te werven of te pogen aanwerven en/of in te zetten in het kader van een ten behoeve van de Opdrachtgever, rechtstreekse of via derden georganiseerd, samenwerking of dienstverlening, zowel van occasionele of duurzame aard. Bij overtreding van deze verplichting, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling aan DEJITARU BV van een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 24 maanden van het brutoloon van de afgeworven werknemer of de vergoeding van de zelfstandige medewerker, met een minimum van 25.000 € per overtreding, te storten binnen de 15 dagen na de kennisgeving door DEJITARU BV, onverminderd het recht van DEJITARU BV om de werkelijke schade te bewijzen en vergoed te krijgen en haar om enige andere vordering in te stellen in kortgeding of via andere procedures, in eender welke relevante jurisdictie.

Artikel 14: Intellectuele rechten
De Opdrachtgever vrijwaart DEJITARU BV tegen claims of aanspraken van derden wegens schending van contractuele of intellectuele eigendomsrechten van die derden door het gebruik van de door de Opdrachtgever aangeleverde data of gegevens of door de toekenning van de opdracht aan DEJITARU BV. Alle intellectuele eigendomsrechten op door DEJITARU BV voor de Opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, marktstudies, documenten, rapporten, cursussen, (powerpoint)presentaties, teksten, inhoudstabellen evenals voorbereidend materiaal daarvan blijven, tenzij expliciet anders overeengekomen in de bestelbon of overeenkomst van DEJITARU BV met de opdrachtgever, bij DEJITARU BV of diens licentiegever en de Opdrachtgever verkrijgt hierop uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht zonder aanpassings-, verveelvoudigings- of verspreidingsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van DEJITARU BV. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de markstudies, teksten, programmatuur, de masterclasses, de ontwerpen, de documenten, de cursussen, (powerpoint)presentaties, teksten of andere dragers te verwijderen. Ook waar er expliciet in de bestelbon of de overeenkomst van DEJITARU BV met de opdrachtgever overeengekomen wordt dat voormelde rechten in eigendom worden overgedragen, zal dit DEJITARU BV niet beletten om haar knowhow en ervaring te hergebruiken voor andere projecten en/of opdrachtgevers. Schendingen op de in dit artikel omschreven verplichtingen door de Opdrachtgever zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 15.000 EUR per vastgestelde inbreuk, te betalen op het eerste verzoek van DEJITARU BV, onverminderd het recht van DEJITARU BV om hogere schade aan te tonen en te eisen.

Artikel 15: Verwerking van persoonsgegeven
DEJITARU BV verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoonnummers en contactgegevens op sociale media) en andere gegevens van haar Opdrachtgeveren (waaronder taalkeuze, contractgegevens) die nodig zijn voor het beheer van haar diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever en en de promotie van haar diensten. DEJITARU BV zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van de uitvoering van overeenkomsten en de promotie van haar diensten. DEJITARU BV kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten of aan bepaalde professionele dienstverleners van DEJITARU BV met wie DEJITARU BV een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten. DEJITARU BV zal de gegevens niet doorgeven aan derden met het oog op promotie van producten of diensten van andere ondernemingen. De Opdrachtgever heeft onder meer het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door DEJITARU BV en de privacy-rechten van de Opdrachtgever en de bewaartermijnen voor die gegevens, is beschikbaar in de privacyverklaring van DEJITARU BV op haar website: www.odum.digital. De Opdrachtgever moet DEJITARU BV onmiddellijk op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoonnummer of contactgegevens op sociale media en kan DEJITARU BV contacteren voor inlichtingen omtrent de gegevensbescherming via het e-mailadres info@dejitaru.be of door het invullen van een onlineformulier https://dejitaru.be/

Artikel 16: Toepasselijk recht – bevoegdheid
Alle betwistingen tussen de betrokken partijen voortspruitend uit of met betrekking tot de bestelling en de overeenkomst tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van DEJITARU BV. Het Belgisch recht is van toepassing.

Onafhankelijk en betrouwbaar advies en begeleiding op maat

Maak online een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Of stuur mij een e-mail via intro@dejitaru.be